Missie:

OBS Kompas gaat bij de ontwikkeling van kinderen verder dan gevraagd!

Visie: 

Visie op de omgeving in de huidige tijd

De wereld om ons heen verandert in een snel tempo. Dit grijpt in in het leven van kinderen en heeft daarmee ook invloed op de inrichting van ons onderwijs. Daarnaast hebben we te maken met een bezuinigende overheid en krimp, waardoor de financiële middelen afnemen en steeds minder kinderen onze school bezoeken. Ook worden we geconfronteerd met een leerling die het anders wil. De leerling van de 21e eeuw leest en speelt veel minder, maar spendeert zijn tijd aan gamen, tv kijken en computeren. Toch verwachten leerlingen dat zij zich op school kunnen ontwikkelen, dat ze wat ze leren kunnen toepassen in nieuwe situaties en dat ze informatie kunnen delen met elkaar.


Visie op de leerling in het onderwijs

Om onze leerlingen goed voor te bereiden op een leven in de 21e eeuw moeten we durven breken met de methoden en onderwijskundige opvattingen uit de 20e eeuw. Dat vraagt om een nieuwe visie op leren. Natuurlijk blijven we gaan voor goede leerresultaten. Niet door nog harder te werken maar door anders te werken. Door het leren op onze school te vernieuwen. Het credo daarbij is behouden wat goed is en verbeteren daar waar het nodig is. Die verbeteringen moeten toekomst-bestendig zijn, waarbij we ook “out of the box” durven te denken.

 

 

 

Visie op onze opdracht

Wij zien het als onze opdracht elke leerling voldoende basis aan kennis, vaardigheden en bekwaamheden mee te geven om zich in het voortgezet onderwijs en zijn verdere leven op een optimale manier verder te kunnen ontplooien tot een persoon die zelf kan beslissen over wat hij wil met zijn leven en daar ook vorm aan kan geven. Om dit te bereiken hebben we de volgende uitgangspunten geformuleerd:

 • Ons onderwijs steunt op een vijftal leerpijlers; 
 • Een groeiende autonomie van de leerling is uitgangspunt; 
 • Ruimte en vrijheid voor onze medewerkers; 
 • Een efficiënt gebruik van de beschikbare financiële middelen.

  De leerpijlers van onze school zijn:
 • Instrumentele vaardigheden: goede beheersing van lees-, taal- en rekenvaardigheden als instrument voor verdere ontwikkeling 
 • Creativiteit: leren omgaan met de vele vragen die dagelijks op onze leerlingen afkomen en het vermogen van hen om probleemoplossend te handelen 
 • Mediageletterdheid: leren omgaan met ICT en de dagelijkse hoeveelheid informatie 
 • Parate kennis hebben en deze kunnen toepassen in het dagelijkse leven 
 • Respect hebben voor elkaar en de omgeving en dit ook in handelen kunnen omzetten.

Visie op de toekomst

Wij leiden de kinderen niet meer op voor een beroep, maar begeleiden hen in hun integratie in een complexe en steeds sneller veranderende samenleving, opdat zij succesvolle burgers worden. Daarvoor moeten kinderen in staat zijn: 

 • Goed te communiceren, zowel via sociale media als face to face;Een leven lang te leren en in het verlengde daarvan, kritisch te zijn op hun eigen handelen.
 • Op een verantwoorde wijze gebruik te maken van informatiebronnen als internet en zoekmachines als google, zodat ze snel kunnen beschikken over voor hen relevante informatie.
 • Een kritische houding aan te nemen ten opzichte van deze informatie, opdat ze de juistheid ervan kunnen verifiëren.
 • Creatief te denken, waarbij ze in staat zijn om opgedane kennis te gebruiken bij het creëren van nieuwe oplossingen. 

Daarnaast moeten ze beschikken over: 

 • Een open houding t.o.v. van zichzelf en anderen;
 • Een leergierige en nieuwsgierige houding t.o.v. de wereld om hen heen;
 • Voldoende sociale vaardigheden. 

 

 

 

Om onze visies te bereiken willen wij:

 • Elke leerling deels eigenaar maken van zijn eigen leerproces. We geven sturing waar het moet en ruimte waar het kan. De leerstijl en de resultaten zijn daarbij leidend. Zij reflecteren daarop met leerkrachten en ouders. Het spelen heeft een prominente plaats binnen de school, evenals het met en van elkaar leren. Het doen, spelen en samenwerken krijgt gestalte binnen de projecten die we draaien, waarbij we volop oog houden voor het resultaat. Door ons meer te richten op de leerlijnen worden methodes vooral gezien als hulpmiddel en leidraad. Ze worden dan ook niet slaafs gevolgd.
 • De betrokkenheid van de leerlingen bij de activiteiten is hoog. Dit wordt o.a. bewerkstelligd doordat kinderen een actievere rol krijgen tijdens de les.
 • Streven naar ruimte voor alle medewerkers om visie en vakmanschap in de praktijk te brengen. De samenwerking van collega’s in het team is daarbij onmisbaar en de visie van de school geeft richting. Ook bij hen geven we sturing waar het moet en ruimte waar het kan.
 • Activiteiten zijn meer gericht op doen en minder op luisteren.
 • Gaan wij uit van het unieke in ieder kind!

OBS Kompas over 4 jaar

Wij willen dat OBS Kompas over vier jaar een stabiele middelgrote school is met om en nabij 100 leerlingen die verdeeld zijn over 4 heterogene groepen. De school is dan een afspiegeling van de pluriforme maatschappij met een goed uitgebalanceerde verdeling tussen allochtone en autochtone kinderen. Er hangt een goede en gemoedelijke sfeer op school, die gevoed wordt door de continue aandacht voor waarden en normen.

 

Concept

Op Kompas is gekozen om te werken volgens het BAS-concept, Bouwen aan Adaptief Onderwijs.

Wij gaan uit van de kwaliteiten van de kinderen en stemmen hier samen met ouders op af. Deze afstemming vloeit voort uit het ondernemend onderwijzen programma, dat wij samen met de ouders doorlopen.