Hoe begeleiden wij kinderen

Op Kompas willen we kinderen aanspreken op hun eigen niveau. Het gevolg hiervan is dat kinderen binnen één groep aan verschillende leerstof kunnen werken. Door aan te sluiten bij het niveau van het kind proberen we elk kind optimaal te motiveren. Betrokkenheid is voor ons de krachtigste aanwijzing om te signaleren of kinderen zich goed ontwikkelen. Hoe groter de betrokkenheid die we bij kinderen weten te realiseren, hoe meer er wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van elk kind.Reguliere begeleiding van leerlingen

Wij clusteren de onderwijsbehoeften van leerlingen in drie subgroepen, met elk een eigen instructiebehoefte: basisinstructie, verlengde instructie en verkorte instructie. Er wordt speciale aandacht besteed aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. In principe zal de extra hulp binnen de klas plaatsvinden.

Extra ondersteuning en begeleiding op Kompas

Kompas maakt deel uit van het samenwerkingsverband 30.06. Binnen het samenwerkingsverband 30.06 zijn afspraken gemaakt over de manier waarop de scholen de kwaliteit van de begeleiding van kinderen willen verbeteren. Dit wordt het drie fasen model binnen het onderwijs continuüm genoemd. Het doel hiervan is dat de basisscholen steeds beter in staat zijn kinderen ‘op maat’ te laten leren. Het drie fasen model is als volgt vormgegeven. 

Fase I;

Voor alle kinderen is het basis leerstofaanbod beschreven in het groepsplan. De ouders worden door de leerkracht geïnformeerd over de instructiegroep waarin het kind is ingedeeld.

Fase II;

Als een kind de doelen uit het groepsplan en het basisaanbod niet kan behalen, wordt
er een aangepast en specifiek plan van aanpak gemaakt voor een afgesproken periode. Het kind wordt in de leerlingbespreking besproken met de intern begeleider en de  ouders worden geraadpleegd, geïnformeerd en er wordt een handtekening gevraagd.

Fase III;

Wanneer de doelen uit het plan van aanpak niet worden behaald volgt een verdere
analyse en bespreking door leerkracht en intern begeleider. Een extern deskundige 
wordt geraadpleegd en de ouders worden betrokken en er wordt de ouders om 
toestemming gevraagd.

Informatie passend onderwijs SWV PO 30 06